başarmak işlik

Oňaryp bilmek, bir işiň hötdesinden gelip bilmek, bir işi alyp baryp bilmek, oňarmak.

  • Şunuň bilen birlikde, ony çeper sözler arkaly ussatlyk bilen görkezmegi-de başarypdyr. («Edebiýat»)