büdremek işlik

Aýagyň bir zada degip, batly yranyp gitmek, entireklemek.

  • Myhman gelende ýa-ha käse döwer, ýa-da düzje ýerde büdräp ýykylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol gapydan çykyp, ýaňy dört-bäş ädip ädende ýatan pile büdräp, ýüzünligine ýykyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)