böwet bö‧wet

 1. Suwuň öňüne edilýän bent.

  • Adamlar edil sakanyň alkymyndan böwet basaýmalydyr öýdüp oýladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Suw aşak urup böwedi deşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ösüşe, herekete ýol bermeýän ýagdaý, güýç, kynçylyk, päsgelçilik.

  • Men indi siziň gurjak bolýan böwetleriňizi böwüsmek üçin göreşe çykdym. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem böwet - böwedi.


Duş gelýän formalary
 • böwede
 • böwedi
 • böwedim
 • böwedin
 • böwedini
 • böwediniň
 • böwediň
 • böwediňiziň
 • böwetde
 • böwetdir
 • böwetdäki
 • böwetler
 • böwetleri
 • böwetlerinde
 • böwetlerini
 • böwetleriniň
 • böwetleriň
 • böwetleriňizi
 • böwetli