böwet

  1. Suwuň öňüne edilýän bent.

    • Adamlar edil sakanyň alkymyndan böwet basaýmalydyr öýdüp oýladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Suw aşak urup böwedi deşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ösüşe, herekete ýol bermeýän ýagdaý, güýç, kynçylyk, päsgelçilik.

    • Men indi siziň gurjak bolýan böwetleriňizi böwüsmek üçin göreşe çykdym. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem böwet - böwedi.