bölek

[bö:lek]

  1. Bitewiden bölünen zat, bir zadyň belli bir mukdary, tike.

    • Tilki az ýörän, köp ýörän. Bir bölek etiň üstünden baryp, ol eti iýjek bolupdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  2. Tarap, künjek, topar.

    • Goçmyradyň howlysy Aşgabat şäheriniň günbatar-demirgazyk böleginde ýerleşýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bölek - bölegi.

aýyň bölegi

seret

  • Onuň aýyň bölegi ýaly ýüzini, nogta gara saçlaryny, geýimlerini tozan basypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)