bölüm

[bö:lüm]

 1. Bir edaranyň, kärhananyň aýry-aýry pudagy ýa-da bir guramanyň düzümine girýän edara.

  • Pökgen telefonuň gulagyny towlap, raýon oba hojalyk bölümi bilen gepleşjek boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Mekdepde dokmaçylary, egrijiler, tikinçileri, ýüpekçileri taýýarlaýan bölüm bar.

 2. Teatr Sahnada goýulýan oýunlaryň bir görnüşi, bölegi.

 3. Harby termin Kiçi harby podrazdeleniýe.

  • Gurt öz ýoldaşlary bilen birlikde bölümlerine gowuşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Pyýada goşun bölümi.

 4. Kitabyň, gazetiň temalar boýunça bölünýän bölegi, baplary.

 5. Uly magaziniň, dükanyň belli bir ugurdan zat satýan bölegi, tarapy gapdaly.

  • Dükan giň we garaňkyrak iki bölüme bölünýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)