bölüm

[bö:lüm]

 1. Bir edaranyň, kärhananyň aýry-aýry pudagy ýa-da bir guramanyň düzümine girýän edara.

  • Pökgen telefonuň gulagyny towlap, raýon oba hojalyk bölümi bilen gepleşjek boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Mekdepde dokmaçylary, egrijiler, tikinçileri, ýüpekçileri taýýarlaýan bölüm bar.

 2. Teatr Sahnada goýulýan oýunlaryň bir görnüşi, bölegi.

 3. Harby termin Kiçi harby podrazdeleniýe.

  • Gurt öz ýoldaşlary bilen birlikde bölümlerine gowuşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Pyýada goşun bölümi.

 4. Kitabyň, gazetiň temalar boýunça bölünýän bölegi, baplary.

 5. Uly magaziniň, dükanyň belli bir ugurdan zat satýan bölegi, tarapy gapdaly.

  • Dükan giň we garaňkyrak iki bölüme bölünýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bölüm-de
 • bölümde
 • bölümdedi
 • bölümden
 • bölümdir
 • bölümdäki
 • bölüme
 • bölümi
 • bölümidir
 • bölümim
 • bölümimiz
 • bölümimizde
 • bölümimizden
 • bölümimize
 • bölümimizi
 • bölümimiziň
 • bölüminde
 • bölüminden
 • bölümindäki
 • bölümine
 • bölüminemi
 • bölümini
 • bölüminiň
 • bölümiň
 • bölümiňde
 • bölümiňki
 • bölümler
 • bölümlerde
 • bölümlerdem
 • bölümlerden
 • bölümlerdir
 • bölümlerdäki
 • bölümlere
 • bölümleri
 • bölümleri-de
 • bölümleridi
 • bölümleridir
 • bölümlerimiz
 • bölümlerimiziň
 • bölümlerin
 • bölümlerinde
 • bölümlerinden
 • bölümlerindäki
 • bölümlerine
 • bölümlerini
 • bölümleriniň
 • bölümleriň
 • bölümleýin
 • bölümli
 • bölümçe