bökjeklemek işlik

  1. Towsup-towsup gitmek, towsaklamak, bökejeklemek.

    • Şu bolşuň bilen bökjekläp ýörseň-ä gelişmän hem durjak däl! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Göçme manyda Şadyýan oýnamak, şatlyk etmek.

    • Olar «öz-özünden gaýnaýar» diýýärler -- diýip, begenjinden ýaňa bökjekläsi gelip gepledi. (N. Saryhanaw, Saýlanan eserler)

    • Firidunyň ýüregi sabyrsyzlyk bilen bökjekledi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)