bögürmek bö‧gür‧mek işlik

[bö:gürmek]

 1. «Böö» edip seslenmek (käbir mal hakynda).

  • Içinde doňuzlar bögürip, şagallar uwlaşýan hyşalyklary, gamyşlyklary, batgalyklary, zorluklary ýok edip, aňyrsyna göz ýetmeýän kartalar çekdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Göläniň bögüren sesi hiç ýere ýetmänkä, garyn içegesi çogup çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Gygyryp aglamak, zörledip aglamak.

  • Ol çydam etmän bögürmäge başlady.


Duş gelýän formalary
 • bögürdi
 • bögüren
 • bögüribem
 • bögürip
 • bögürmesi
 • bögürmäge
 • bögürýän
 • bögürýändigi
 • bögürýändigini
 • bögürýärdi