bögürmek işlik

[bö:gürmek]

  1. «Böö» edip seslenmek (käbir mal hakynda).

    • Içinde doňuzlar bögürip, şagallar uwlaşýan hyşalyklary, gamyşlyklary, batgalyklary, zorluklary ýok edip, aňyrsyna göz ýetmeýän kartalar çekdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

    • Göläniň bögüren sesi hiç ýere ýetmänkä, garyn içegesi çogup çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Gygyryp aglamak, zörledip aglamak.

    • Ol çydam etmän bögürmäge başlady.