bäsdeşlik

Biri birinden kem galmajak bolmaklyk, bäsdeşleriň ýagdaý.

  • Nurtäç okuwda-da hemişe Bahar bilen bäşdeşlik edýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Horezmiň baş şäheri Ürgenç söwdada Samarkant bilen bäşdeşlik edipdir. (SSSR taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bäsdeşlik - bäsdeşligi.