bäsdeş

Biri birinden kem galmajak bolýan, ýaryşýan, garşydaş.

 • Bu iki bäsdeş biri-birinden galmagy örän ýokuş görýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Olar bäsdeşdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bäsdeşden
 • bäsdeşdiler
 • bäsdeşi
 • bäsdeşi-de
 • bäsdeşidi
 • bäsdeşim
 • bäsdeşimiz
 • bäsdeşinden
 • bäsdeşine
 • bäsdeşini
 • bäsdeşiniň
 • bäsdeşiň
 • bäsdeşiňe
 • bäsdeşiňi
 • bäsdeşler
 • bäsdeşlerde
 • bäsdeşlerden
 • bäsdeşlere
 • bäsdeşleri
 • bäsdeşlerimiz
 • bäsdeşlerin
 • bäsdeşlerinden
 • bäsdeşlerine
 • bäsdeşlerini
 • bäsdeşleriniň
 • bäsdeşleriň
 • bäsdeşli
 • bäsdeşlige
 • bäsdeşligi
 • bäsdeşliginde
 • bäsdeşliginden
 • bäsdeşligine
 • bäsdeşligini
 • bäsdeşliginiň
 • bäsdeşligiň
 • bäsdeşligiňden
 • bäsdeşlik
 • bäsdeşlikde
 • bäsdeşlikden