bäsdeş

Biri birinden kem galmajak bolýan, ýaryşýan, garşydaş.

  • Bu iki bäsdeş biri-birinden galmagy örän ýokuş görýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Olar bäsdeşdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)