bälçireşmek bäl‧çi‧reş‧mek işlik

Özara degişmek, bälçiklik edişmek, oýun edişmek.

  • Ol örän mylaýym bälçireşýardi. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  • Onda-da şunuň ýaly ýakymly säher çagynda ýorgana bürenip ýatmak bolarmy diýsene? -- diýip, Nepesow bälçireşip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • bälçireşip
  • bälçireşme
  • bälçireşmek
  • bälçireşýän
  • bälçireşýänleriň
  • bälçireşýärdi