aza

[aza:]

Agyry, azar; azap, jepa, horluk.

  • Ol bedeniniň bir ýerinde agyry yzasyny syzýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Agyr ýaranyň ölüm yzasyny çekýär. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

azasyny almak

Zähresini ýarmak, gorkuzmak.

  • Halnazaryň agy köpelen gözleri ýüzlerini aşak salşyp duran hukuksyzlaryň azasyny aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)