atbaşçy

Gelin edinilende, gyzy getirmäge gidýän atlylar, öňatly.

  • Ýöne ogly, atbaşçylap, gelnalyjylap alaýjak gowy boljak. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Söwüş goýnuň birnäçesin öldirler, Atbaşçy geljegiň şu gün bildirler. (B. Kerbabaýew, Poemalar)