aspirantura

Ýokary okuw jaýlarynyň we ylmy edaralaryň garamagynda ylmy işgärleri taýýarlaýan kurs.

  • Aspiranturada oka-da, belli bir temanyň üstünde işläp, alymlyk derejesine ýetjek bol. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol hem meniň aspiranturada galman, oba işe gaýdanlygymy makullaýardy. (N. Jumaýew, Ak Derek)