arzuw at

Bir zada bolan höwes, isleg.

  • Onda gurply we şatlykly durmuşda ýaşamak arzuwy bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Injener bolmaklyk Kümşüň arzuwydyr. («Sowet Türkmenistanyň Aýallary» žurnaly)

arzuwa ýetmek

Öňüňde goýan arzuw-islegiň amala aşmak, maksada ýetmek.