ary a‧ry 1

Zoologiýa Mör-möjekler maşgalasyndan bolan çakýan, ganatly möjejik.

 • Onuň aýagyndan ary çakypdyr.

 • Arynyň zäherin çekmedik, balyň gadyryn näbilsin. (nakyl)

arynyň öýjügini gorjamak

Degmedige degmek, etmesiz işi etmek.

bal arysy

Gül şirelerinden bal emele getirýän arylar maşgalasy.

eşek arysy

Bedeni tüýlek uly ary.

ary a‧ry 2

Agaç kesmek üçin polatdan edilýän iri dişli ýasy plastinka, gural, iki adam bolup işledilýän uly byçgy.

 • Ýogyn agaçlar ary bilen kesilýär.


Duş gelýän formalary
 • ara
 • arady
 • aram
 • aramy
 • ary-da
 • aryda
 • arydan
 • arydanam
 • arylar
 • arylara
 • arylardan
 • arylary
 • arylaryny
 • arylarynyň
 • arylaryň
 • arym
 • arymy
 • arymyz
 • arymyzy
 • aryny
 • arynyň
 • arysy
 • arysyna
 • arysyndaky
 • arysyndan
 • arysyny
 • arysynyň
 • aryň
 • aryňa
 • aryňdan
 • aryňy
 • aryňyz
 • aryňyzy
 • aryňyzymy