arwah

Mifologiýa seret al2

  • Ol hemme adamynyň gözüne görünmez, ol arwahdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sen ynsan tohumyndan däl-de, arwahmy, jynmy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol özüni gara basandyr, gözüne jynlar, arwahlar görünýändir hasap etdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)