arman-ýadaman

[a:rma:n-ýa:dama:n]

Birsyhly, dynuwsyz, hemişe, ýadawlygy bilmän.

  • Samoderjawiýäniň reaksion roluny rehimsiz suratda paş edip, ikisi-de arman-ýadaman göreş alyp bardylar. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)