arman 1 at

[arma:n]

 1. Ýetilmedik maksat, durmuşa geçmedik arzuw.

  • Aýsoltan bile goşuny birikdirip bilse, Begenjiň dünýäde armany ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Ökünç, duşman, öýke, kine.

  • Süýthorlaryň arman galdy janynda. Armanym köp öňki öten wagtyma, Başym aýlap, şikes berdi bagtyma. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Jellatlar tapmasyn derdine derman, Ýüreginde galsyn dag bilen arman. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Bürgüt penjesinde, hazan ýelinde, Arman galdy gözel dagyň gülünde. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

arman çekmek

Ahmyr çekmek, gaty gynanmak, ökünmek.

arman 2 at

[arma:n]

Şowsuzlyga uçralanda edilýän ökünji bildirýän «wah, biderek, nähak» ýaly manylarda gelýän ümlük.

 • Ýüz elli ýyl boldy doglanyň bäri, Arman, sen görmediň oňat zamany. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gaty gowy maşgala, arman, saçy inçejik ekeni. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ine, arman, tanyşmanyňyz bolmandyr -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Arman, elimden sypaýdy.


Duş gelýän formalary
 • armana
 • armanda
 • armandan
 • armandandyr
 • armandyr
 • armanlar
 • armanlary
 • armanly
 • armanlydy
 • armanlynyň
 • armanmy
 • armansyz
 • armany
 • armanym
 • armanymdyr
 • armanymy
 • armanymyz
 • armanyna
 • armanyny
 • armanynyň
 • armanyň
 • armanyňyz