aragatnaşyk at

[a:ragatnaşyk]

 1. Baryş-geliş, dostlukly gatnaşyk, dostluk.

  • Aýsoltan bile Begenjiň aragatnaşygy barha ýitileşýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Olar bilen ýakyndan aragatnaşyk etmek gerek. (N. Pomma, Taýlan hyzzyn)

 2. Baglanyşyk.

  • Düşünjäniň mazmuny bilen möçberiniň arasynda belli bir aragatnaşyk bar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 3. Gatnaw.

  • Öten agşamdan bäri gala bilen aragatnaşygymyz ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Howa aragatnaşygy. Telegraf aragatnaşygy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aragatnaşyk - aragatnaşygy.

aragatnaşyk saklamak

Baryş-geliş etmek, biri-biriň bilen habarlaşykly bolmak.