ara a‧ra at

[a:ra]

 1. Orta.

  • Meniň ol ara düşmäge hakym ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Zordan gürrüňiniň arasyny kesdim. Aknabat eje ara düşdi.

 2. Göçme manyda Baryş-geliş, gatnaşyk, aragatnaşyk.

  • Seniň bilen onuň arasy hem bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Hawa, sen meniň häzirki wagtda Warwara Wasilewna bilen aramyň nähilidigini soraýarsyň. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Onuň bilen aram saz däl.

 3. Daş ýol, uzak ýol, iki nokat arasyndaky uzaklyk.

  • Aşgabat bilen Büzmeýiniň arasy 22 kilometr.

 4. Kömekçi söz rolunda:

  • Iki at depişer, arasynda eşek öler. (nakyl)

ara tow düşmek

Ara bozulmak.

aradan çykmak

Wepat bolmak, aýrylmak.

arany açmak

 1. Daşlaşmak, uzaklaşmak, öňe gitmek.

 2. Baryş-geliş bes etmek, dostlugy bozmak.

  • Men onuň bilen arany açdym.

arany sazlamak

Aragatnaşygy düzetmek, gowulandyrmak, ýakynlaşmak, dostlaşmak.

arasy üzük

Aragatnaşykda däl, arabaglanyşykly däl, her biri bir ýerde, üzňe.


Duş gelýän formalary
 • ara-da
 • arada
 • aradaky
 • aradan
 • arady
 • aradylar
 • aradyňyz
 • aralar
 • aralary
 • aralary-da
 • aralaryna
 • aralarynda
 • aralaryndaky
 • aralaryndan
 • aralaryndanam
 • aralaryny
 • aralarynyň
 • araly
 • aralyga
 • aralygam
 • aralygy
 • aralygydyr
 • aralygymyzda
 • aralygymyzdan
 • aralygyna
 • aralygynda
 • aralygyndady
 • aralygyndadyr
 • aralygyndan
 • aralygyny
 • aralygynyň
 • aralygyň
 • aralygyňam
 • aralyk
 • aralykda
 • aralykdadyr
 • aralykdan
 • aralykdanam
 • aralykdyr
 • aralyna
 • aralynda
 • aralyň
 • aram
 • arama
 • aramda
 • aramdaky
 • aramdan
 • aramy
 • aramyz
 • aramyza
 • aramyzda
 • aramyzdaky
 • aramyzdan
 • aramyzy
 • aramyzyň
 • aramyň
 • arany
 • aranyň
 • arasam
 • arasy
 • arasydy
 • arasyn
 • arasyna
 • arasynda
 • arasyndady
 • arasyndadyk
 • arasyndadyr
 • arasyndaky
 • arasyndakylar
 • arasyndan
 • arasyndanam
 • arasyny
 • arasynyň
 • araça
 • araň
 • araňa
 • araňda
 • araňy
 • araňyz
 • araňyza
 • araňyzam
 • araňyzda
 • araňyzdaky
 • araňyzdan
 • araňyzy