apparat

  1. Abzal, gural, mehaniki gurluş.

    • Telefon trubkasyny gulagyma tutup, apparatyň çarhyny dört gezek aýladym. («Tokmak» žurnaly)

  2. Anatomiýa Organizmiň aýratyn funksiýalaryny ýerine getirýän organlary.

  3. Edaralaryň jemi, şonuň ýaly-da edaralaryň, guramalaryň işgärleriniň jemi.

    • Döwlet apparaty. Sud apparaty. Magaryf ministrliginiň apparatynda işlemek.