antropomorfik

Antropomorfizme degişli, antropomorfizme has bolan.