anemiýa

Medisina Az ganlylyk, gany azlyk.


Duş gelýän formalary
  • anemiýada
  • anemiýalar
  • anemiýalara
  • anemiýaly
  • anemiýany
  • anemiýanyň
  • anemiýasynda