alys

Ýakyn däl, gaty uzak, daş.

  • Ýakyna getirdiň alys ýollary.

  • Alysdan şirin sözliňiz, Geldi, Öwez oglum geldi. («Görogly» eposy)

  • Alys ýerden pyýada, Geldim ençe ýol geçip. (B. Kerbabaýew, Poemalar)