aljyramak işlik

Howsala düşmek, özüňi ýitirmek, eliňi-aýagyňy çaşyrmak, başagaý bolmak.

  • Onsoň men aljyrap, öz dilime getirip oturanymy diýip goýberdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Garly aljyrady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)