alaman a‧la‧man at

Könelişen söz Çapawulçylyk etmek, talamak maksady bilen edilýän çozuş.

 • Hä, ol alamana gidip, ýesir düşendir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Atam pahyr alamana gidişlerinden gürüň bererdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Galanlary bolsa ýow güni, Alaman güni ýygnanýarlar. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • alamana
 • alamandan
 • alamanlar
 • alamanlaryň
 • alamany
 • alamanym
 • alamanyndan
 • alamanyny
 • alamanyň