alaka a‧la‧ka 1 at

Zoologiýa Syçanlar maşgalasyndan syçana görä ulurak, mele reňkli gemriji haýwan.

 • Biz awa gidenimizde, alakalar, ýalmanlar duş gelýärdiler.

 • Şu gümmeziň gündogar düýbünde bir alaka ýaşaýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Ine, birdenkä sarymtyl alakalar eserdeňlik bilen durup, daş-töwerege garanjaklaşdylar. (N. Jumaýew, Ak derek)

alaka a‧la‧ka 2 at

Gepleşik dili Aragatnaşyk, baryş-geliş.

 • Onuň Meret bilen öňden alakasy bar.


Duş gelýän formalary
 • alaka-da
 • alakady
 • alakadyr
 • alakalar
 • alakalara
 • alakalarda
 • alakalardan
 • alakalary
 • alakalaryna
 • alakalaryň
 • alakaly
 • alakam
 • alakamy
 • alakany
 • alakanyň
 • alakanyňam
 • alakasy
 • alakaň