alagöz a‧la‧göz

[alagöz]

Garasyndan agy köpräk bolan göz.

  • Ol alagöz bir ýigitdi.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem alagöz - alagözüm, alagözüň.


Duş gelýän formalary
  • alagözdüklerinden
  • alagözdüklerini
  • alagözdürem