aladaly a‧la‧da‧ly sypat

Aladasy köp bolan, gamly.

  • Aýal aladaly nazar bilen uzaga garap başlady. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  • Ol ilki gaýgyly, aladaly ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eýsem näme üçin ol ulaldygyça onuň atasy aladaly, ünjüli görünýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Olardan göreniň boldumy?! -- diýip, aladaly garşylady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • aladalydan
  • aladalydy
  • aladalydygy
  • aladalydygyny
  • aladalydylar
  • aladalylyk