alada a‧la‧da at

Bir zat barada edilýän pikir ýa-da iş, gam, gaýgy.

 • Şonuň üçin-de ol öten agşamdan bäri köp alada çekdi, köp iňkis etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Süleýmanow onuň aladasyny ýeňletmäge çalyşman, işiň hakykatyny mälim etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • alada-da
 • aladada
 • aladadan
 • aladady
 • aladadyr
 • aladalar
 • aladalara
 • aladalardan
 • aladalary
 • aladalarym
 • aladalarymy
 • aladalarymyz
 • aladalarymyzy
 • aladalaryna
 • aladalaryndan
 • aladalaryny
 • aladalarynyň
 • aladalaryň
 • aladalaryňy
 • aladaly
 • aladalydy
 • aladalylyk
 • aladam
 • aladama
 • aladamy
 • aladamyz
 • aladamyzy
 • aladamyzyň
 • aladany
 • aladanyň
 • aladasam
 • aladasy
 • aladasydy
 • aladasydyr
 • aladasyn
 • aladasyna
 • aladasynam
 • aladasynda
 • aladasyndady
 • aladasyndaky
 • aladasyndan
 • aladasyny
 • aladasynyň
 • aladasyz
 • aladasyzam
 • aladasyzlygynda
 • aladasyzlyk
 • aladaň
 • aladaňa
 • aladaňam
 • aladaňdan
 • aladaňy
 • aladaňyz
 • aladaňyzda
 • aladaňyzy