alaşa

Zoologiýa Tohumy at bile tohum däl, baýtaldan bolan ortaça at.

 • Emma alaşadan ýykylyşyňa biz-ä hardan. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)

 • Gylyç aga özüniň satanlak dor alaşasyny idip gelýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • alaşadan
 • alaşady
 • alaşalar
 • alaşalary
 • alaşalarymyzy
 • alaşalaryň
 • alaşaly
 • alaşam
 • alaşany
 • alaşanyň
 • alaşasy
 • alaşasydy
 • alaşasyna
 • alaşasyny
 • alaşasynyň
 • alaşaň
 • alaşaňyzyň