alaç at

[ala:ç]

 1. Çäre, tär.

  • Saňa hudaý kömek etsin, belkä-de, alajyny-çäresini taparsyň, belki hudaý! (M. Gorkiý, Ene)

  • Her taraplara sürüp gördüm, hiç alaç bolmaýar. («Görogly» eposy)

  • Etjek alajyň ýok! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Mümkinçilik, ugur, ýagdaý.

  • Musa aga, meniň hiçbir alajym ýok! -- diýýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Aý, işiňiz şol bolsa, onuň bir alajy tapylar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alaç - alajy.


Duş gelýän formalary
 • alaja
 • alajam
 • alajy
 • alajym
 • alajymyz
 • alajymyzy
 • alajyn
 • alajyny
 • alajynyň
 • alajyň
 • alajyňam
 • alajyňy
 • alaçlar
 • alaçlary
 • alaçlarynyň
 • alaçsyz
 • alaçsyzdyr
 • alaçsyzlygy
 • alaçsyzlygyna
 • alaçsyzlygyny
 • alaçsyzlygyň
 • alaçsyzlyk
 • alaçsyzlykdan