ala1

[a:la]

  1. Dürli reňklerden, zolaklardan ybarat bolan.

    • Ondan soň galyň gabaklaryny galdyryp, ala gözlerini Aýna bakan aýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Gurbantäjiň süýtli ala sygry bar.

  2. Bir sydyrgyn bolmadyk.

    • Ýer-ala, ýurt-ala. (nakyl)

ala tutmak

Hemme kişini bir gözde görmezlik.

ala2

[a:l]

Bir giden takyr, düz ýer.

  • Ýeňseki alada keýik bar.