akar

Dynuwsyz akyp ýatan, akýan ýap, suw, akaba.

 • Bu ikisi tirkeşip barýarkalar, öňlerinden içi akar suwly bir giň ýap çykypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Akar akar jar bilen, Alma bilen, nar bilen, Niçik ömür süreýin, Bir aksakgal är bilen. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 • Biz şu gün akara suwa düşmäge gitjek.


Duş gelýän formalary
 • akar-da
 • akara
 • akarady
 • akarda
 • akardan
 • akardy
 • akardyr
 • akarlar
 • akarlarda
 • akarlardan
 • akarlary
 • akarlaryny
 • akarlarynyň
 • akarlaryň
 • akarly
 • akarlydyrlar
 • akarlygyna
 • akarmy
 • akarmyş
 • akarsyz
 • akarsyň
 • akary
 • akarym
 • akaryn
 • akaryna
 • akarynyň
 • akaryň