aglamak işlik

[a:glamak]

 1. Gözýaş etmek, gözüňden ýaş dökmek.

  • Birinji gezek begenjinden aglady.

  • Gulman baýyň körpe ogly bolsa möňňürip aglaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Bir zada gynanyp zeýrenmek, ahmyr çekmek, zarynlamak.

  • Halkyň beýle ýagdaýyna şahyr aglaýar. («Edebiýat»)

  • Men şeýle hala etmiş üçin düşmän, siziň günüňize aglanym üçin düşdüm. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • «Aglamadyk çaga emjek ýok» diýip, Kän gezek eşdenňi bilýärin, eý, gyz! (B. Seýtäkow, Senemiň söýgüsi)

gan aglamak

Güýçli jibrinmek, zorluk görüp, nala çekip, gaty gynanyp zeýrenmek.