aglamak ag‧la‧mak işlik

[a:glamak]

 1. Gözýaş etmek, gözüňden ýaş dökmek.

  • Birinji gezek begenjinden aglady.

  • Gulman baýyň körpe ogly bolsa möňňürip aglaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Bir zada gynanyp zeýrenmek, ahmyr çekmek, zarynlamak.

  • Halkyň beýle ýagdaýyna şahyr aglaýar. («Edebiýat»)

  • Men şeýle hala etmiş üçin düşmän, siziň günüňize aglanym üçin düşdüm. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • «Aglamadyk çaga emjek ýok» diýip, Kän gezek eşdenňi bilýärin, eý, gyz! (B. Seýtäkow, Senemiň söýgüsi)

gan aglamak

Güýçli jibrinmek, zorluk görüp, nala çekip, gaty gynanyp zeýrenmek.


Duş gelýän formalary
 • aglabam
 • agladam
 • aglady
 • aglady-da
 • agladyk
 • agladylar
 • agladym
 • agladym-da
 • agladymy
 • agladyň
 • agladyňmy
 • agladyňyz
 • aglagyn
 • aglajagyny
 • aglajagyňy
 • aglajak
 • aglajakdy
 • aglajakdygyma
 • aglajakdygyna
 • aglajakdygyny
 • aglajakmy
 • aglaly
 • aglama
 • aglama-da
 • aglamady
 • aglamadyga
 • aglamadyk
 • aglamadym
 • aglamaga
 • aglamagam
 • aglamagy
 • aglamagyna
 • aglamagyny
 • aglamagyň
 • aglamajak
 • aglamak
 • aglamakdan
 • aglamaklaryny
 • aglamaklygy
 • aglamaklyk
 • aglamalaryndan
 • aglamalaryny
 • aglamaly
 • aglamalydygy
 • aglamalyk
 • aglamalymy
 • aglaman
 • aglamandyr
 • aglamany
 • aglamarsyň
 • aglamasa
 • aglamasana
 • aglamasaň
 • aglamasy
 • aglamasyn
 • aglamasyna
 • aglamasyny
 • aglamaz
 • aglamazdy
 • aglamazdym
 • aglamazlar
 • aglamazlyga
 • aglamazynyň
 • aglamaýandygyny
 • aglamaýanyňy
 • aglamaýar
 • aglamaýardy
 • aglamaýardylar
 • aglamaýardym
 • aglamaýarlar
 • aglamaýyn
 • aglamaň
 • aglamok
 • aglan
 • aglana
 • aglanda
 • aglandan
 • aglandygyna
 • aglandygyndan
 • aglandygyny
 • aglandyr
 • aglanlar
 • aglanlaryň
 • aglanok
 • aglansoň
 • aglany
 • aglanym
 • aglanyma
 • aglanymy
 • aglanymyň
 • aglanyna
 • aglanynda
 • aglanyndan
 • aglanyny
 • aglanynyň
 • aglanyň
 • aglanyňa
 • aglanyňda
 • aglanyňy
 • aglap
 • aglapdy
 • aglapdym
 • aglapdyr
 • aglapdyrlar
 • aglapdyryn
 • aglapdyň
 • aglapjyk
 • aglaplar
 • aglar
 • aglar-da
 • aglara
 • aglardy
 • aglardym
 • aglarlar
 • aglarlarmy
 • aglarly
 • aglarlyk
 • aglarmy
 • aglarmyka
 • aglarsyň
 • aglarsyňyz
 • aglary
 • aglaryn
 • aglasa
 • aglasa-da
 • aglasagam
 • aglasak
 • aglasalaram
 • aglasam
 • aglasana
 • aglasaň
 • aglasaňyz
 • aglasy
 • aglasym
 • aglasyn
 • aglasyň
 • aglaý
 • aglaýan
 • aglaýan-da
 • aglaýana
 • aglaýanam
 • aglaýandan
 • aglaýandygyny
 • aglaýandyr
 • aglaýanlaram
 • aglaýanlygy
 • aglaýanlygyny
 • aglaýany
 • aglaýanym
 • aglaýanyna
 • aglaýanyny
 • aglaýar
 • aglaýar-da
 • aglaýaram
 • aglaýardy
 • aglaýardylar
 • aglaýardym
 • aglaýardyň
 • aglaýarka
 • aglaýarlar
 • aglaýarmy
 • aglaýarmyka
 • aglaýarsyň
 • aglaýarsyňyz
 • aglaýaryn
 • aglaýarys
 • aglaýdy
 • aglaýjak
 • aglaýmagy
 • aglaýmasa
 • aglaýsa
 • aglaýyn