agent

  1. Bir guramanyň, edaranyň tabşyrygy boýunça ýerlerde gulluk wezipesi bilen baglanyşykly iş alyp barýan wekil.

  2. Başga biriniň bähbidi üçin hyzmat edýän, gizlin iş alyp barýan adam, içaly.

    • Bütin Türkistan general Mallesonyň jansyzlary hem harby agentleri bilen doldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)