agdarylmak işlik

[a:gdarylmak]

 1. Bir tarapyňdan beýleki tarapyňa öwrülmek.

  • Hassa agyrysyna çydaman, çyklap, iki ýana agdarylýar. («Tokmak» žurnaly)

  • Mydam işine jür Kakaly ýatan ýerinde bir eýläk, bir beýläk agdarylyp, burawyň işi barada pikir edip ýatyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir tarapa eňip gitmek, düňderilmek, ýykylmak.

  • Pökgi wala diň arkan serrelip, agdarylan pyşdyla döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Ýok edilmek, ýykylmak.

 4. Yzyna gaýtarylyp guýulmak, gaýtarylmak.

  • Çäýneklerdäki çaýlar agdaryldy.

 5. Sürülmek, depilmek.