aga

[a:ga]

  1. Özüňden uly erkek dogan ýa-da ata tarapyndan bolan erkek garyndaş.

    • Şondan soň Wepanyň agalary-da ony köteklemelerini goýdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Biri ini ýaly, birisi aga. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  2. Ýaşuly adamlara ýüzlenilende ýa-da olara hormat goýlup aýdylýan söz.

    • Berdi aganyň ogluna Annaguly sölpi diýerdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  3. Hökümdar, häkim.