agşam

 1. Günüň ýaşan çagy, sutkanyň gündiz gutaransoň gije bilen aralygyndaky wagt.

  • Nabat eje, agşam düşen badyna garaja öýüniň iki taý gabsasyny-da aýryp goýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Şatlygyny paýlaşmak üçin şol agşam direktoryň ýanyna gelip giden adamyň hetdi-hasaby ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Orta bilimi bolsa men geçen ýyl aldym. Gündiz işläp, agşam okadym. (N. Jumaýew, Ak derek)

 2. Şol wagtda geçirilýän jemgyýetçilik ýygnanyşygy.

  • Edebiýat agşamy. Tans agşamy.

agşamyň haýyrly bolsun

Ýatmazdan öň birine ynjalykly ýatmagy arzuw edip aýdylýan aňlatma.

 • Agşamyň haýyrly bolsun, Sarykbaý! («Sowet edebiýaty» žurnaly)