adyl a‧dyl

Rehimli, adalatly, parasatly, paýhasly.

  • Bulut eger kybladan tursa, güýçli boran bolarmyş, Şah eser adyl bolmasa, tagty weýran bolarmyş. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň adyl adamdygy hakda bütin ýurtda şöhrat ýaýranmyş. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • adyllygy
  • adyllygyň
  • adyllygyňyz
  • adyllygyňyza
  • adyllyk
  • adyllykdan
  • adylsyzlyk