adres

 1. Hatyň, ýa-da başga poçta üsti bilen iberilýän zatlaryň ýüzünde barjak ýeriniň we şony aljagyň ady görkezilen ýazgy.

  • Azajyk garaş, ýene iki sanjak adres ýazmaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýaşalýan ýeriň, jaýyň ýa-da edaranyň, kärhananyň, guramanyň we ş. m. bolan ýeri.

  • Ol myhmanhanada jaý tutandan soň, Wüşi keliň adresini yzarlap gitdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Ýubileý ýa-da bir dabaraly waka üçin birini hat üsti bilen gutlama.

  • Şahyryň elli ýyllyk ýubileýine adres gowşuryldy.

 4. Biri hakda, biri barada, biri dogrusynda.

  • Gazetlerde onuň adresine ýazylan makalalary we feletonlary okardym. («Tokmak» žurnaly)