adat

[a:dat]

  1. Bir milletiň durmuşyna ornaşan gadymdan gelýän däp-dessur.

  2. Endik, gylyk-häsiýet.

    • Çünki ol öýde bolan wagty radio diňlemegi bir eýýämden bäri adat edinipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ýelli öz adaty boýunça käselere çakyp guýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  3. Hemişeki, öňki.

    • Ýaz adatdakysyndan ir geldi.

adatdan daşary

Aýratyn, ýalňyz, çendenaşa bolýan.