adamhor a‧dam‧hor at

[a:damho:r]

Adamzadyň janyna kast edýän, ganhor; halkyň ganyny sorýan, halky rehimsiz ekspluatirleýän.

  • Olaryň boýunlaryna gulçulyk zynjyryny dakmak isleýän adamhor jellatlaryň ýigrenç pygyllary paş edildi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • adamhorlara
  • adamhorlardan
  • adamhoryň