adalatsyz a‧da‧lat‧syz sypat

[ada:latsyz]

Adalata garşy bolan, hakykata dogry gelmeýän.

 • Men hem siziň ýaly adalatsyz işleri görüp bilmeýän adamlardan biri. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • adalatsyzdygyny
 • adalatsyzdyr
 • adalatsyzlyga
 • adalatsyzlygy
 • adalatsyzlygyna
 • adalatsyzlygyny
 • adalatsyzlygyň
 • adalatsyzlyk
 • adalatsyzlykda
 • adalatsyzlykdan
 • adalatsyzlykdyr
 • adalatsyzlylyk