adalatly sypat

[ada:latly]

  1. Hakykata dogry gelýän meseläni tarapgöýsizlik bilen çözýän, parasatly, paýhasly.

    • Ol maliýe bölüminiň işindäki kemçilikleri adalatly tankyt etdi. («Tokmak» žurnaly)

  2. Hak işi amala aşyrmaklyga gönükdirilen.

    • Adalatly uruş. Adalatly göreş.