abstraksiýa

  1. Predmetiň, wakanyň, hadysanyň sap düýp kanuny alamatlaryny, esasy manysyny ýüze çykarmak maksady bilen, haýsy-da bolsa beýleki käbir häsiýetlerini, alamatlaryny pikirde aýryş.

  2. Umumy düşünje, teoretiki umumylaşdyrma.

  3. Düşnüksiz pikir, umumy düşünje, aýdyň dällik, umumylyk.

    • Dogry abstraksiýa-zatlaryň mazmunyny suratlandyrýar. (S. N. Winogrodow, A. F. Kuzmin, Logika)