abbat

  1. Katolik erkekler monastyrynyň başlygy.

    • Monahlar özleriniň naçalniklerine-abbatlara gürrüňsiz boýun egmäge borçly bolupdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

  2. Fransiýada: katolik ruhanysy.