abaý-syýasat a‧baý-sy‧ýa‧sat

[abaý-syýa:sat]

Birini gorkuzmak, diýeniňi etdirmek üçin edilýän haýbat, hemle, syýasat.

  • Dünýäde şeýle gyzy men ne gördüm, ne-de eşitdim, hiçbir abaý-syýasat ony gorkuzmaýar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Göroglynyň şunça abaý-syýasatyna garamady. («Görogly» eposy)