abşarmak ab‧şar‧mak işlik

  1. Aýaklaryň arasyny giň açmak.

    • Ine ol zemzen deý çişdi-de turdy, Abşardy, ellerin biline urdy. (R. Seýidow, Eserler)

  2. Biriniň üstüne hemle atmak, abanmak.

    • Allaberdi baý Merediň öňüne geçip, abşaryp durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • abşardy
  • abşaryp