aňtamak işlik

Birini ýa-da bir zady tutmak ýa-da ýok etmek maksady bilen gözlemek, yzarlamak.

  • Kitaplary dagydamyzsoň, naçalnikler: -- Bu nireden peýda bolduka -- diýip aňtar. Ol haty oňa bermekligiň ýagdaýyny aňtaýardy. (M. Gorkiý, Ene)